Mẫu quy chế phối hợp Ban giám hiệu nhà trường với Đoàn thanh niên

Posted by

Quy chế phối hợp là văn bản quan trọng đầu năm của nhà trường nhằm đảm bảo quy chế dân chủ và thực hiện nhiệm vụ 3 công khai hàng năm. Sau đây là mẫu quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường với Đoàn thanh niên:

– Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ ngày 18/02/1998 của BCH TW về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

– Căn cứ vào Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ  ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

– Căn cứ vào điều lệ trường THPT ban hành theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/07/2000 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

– Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban giám hiệu và BCH Đoàn trường …… thống nhất đề ra quy chế phối hợp hành động trong công tác quản lý nhà trường, chỉ đạo hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên như sau.

Phần I: Vai trò và trách nhiệm của BGH đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều 1: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng ngoài nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 19 của Điều lệ trường trung học, còn có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động nhằm giúp Nhà trường thực hiện mục tiêu trong quản lý giáo dục.

Điều 2: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có trách nhiệm lắng nghe ý kiến, phản ánh, góp ý của cán bộ, đoàn viên-thanh niên.

Điều 3: BGH tạo điều kiện thuận lợi cho BCH Đoàn trường tham gia quản lý trường học theo khuôn khổ của pháp luật.

Điều 4: BGH cùng với BCH Đoàn trường tổ chức, tuyên truyền, giáo dục cán bộ đoàn viên-thanh niên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của nghành đề ra.

Điều 5: Hàng năm BGH có kế hoạch hỗ trợ cho Đoàn trường một khoản kinh phí nhất định để Đoàn trường hoạt động có hiệu quả hơn.

Quy chế phối hợp giữa BGH và Đoàn TN đầu năm học

Phần II: Vai trò, trách nhiệm của BCH Đoàn trường với BGH nhà trường.

Điều 6: Hàng tháng BCH Đoàn trường phải trình với Cấp ủy- Nhà trường – Hội đồng trường về chủ trương, kế hoạch hoạt động của Đoàn; Thường xuyên báo cáo về diễn biến, tư tưởng, nhận thức của cán bộ đoàn viên-thanh niên.

Điều 7: BCH Đoàn trường có trách nhiệm tham gia, kiến nghị với BGH nhà trường trong các trường hợp sau:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch năm học, xây dựng kế hoach phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

– Tham mưu với nhà trường trong công tác giữ gìn nền nếp dạy-học.

– Tham mưu với nhà trường trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.

– Tham mưu với nhà trường trong công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp.

– Tham mưu với nhà trường trong công tác hoạt động hướng nghiệp.

– Tham mưu với nhà trường trong công tác giữ gìn trật tự ATGT đường bộ, trong công tác phòng chống TNXH, trong công tác phòng chống ma túy HIV-AISD.

– Tham mưu với nhà trường trong công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với đoàn viên-thanh niên trong nhà trường.

– Tham mưu với nhà trường trong việc thực hiện quyền lợi và chế độ của cán bộ Đoàn-Hội.

Quy chế này đã được hội nghị mở rộng: BGH-BCH Đoàn trường thông qua ngày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *