Mẫu kiểm điểm, xếp loại Đảng viên cuối năm 2021

Posted by

ĐẢNG BỘ HUYỆN ….

CHI BỘ THPT …

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

, ngày ….  tháng 12 năm 2021

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

 

Họ và tên: ……………. Ngày sinh:

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền:

Chức vụ đoàn thể:

Đơn vị công tác:

Chi bộ:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

 1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo dức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định và trung thành với chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: chấp hành tốt các quy định của nhà trường, địa phương, cư xử hòa nhã, chuẩn mực đối với đồng nghiệp, học sinh, tự ý thức rèn luyện, nêu cao tinh thần gương mẫu trong môi trường nhà trường cũng như nơi cư trú.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành tốt chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Đảm bảo đúng giờ giấc và hoàn thành các hồ sơ, công việc theo đúng tiến độ quy định của nhà trường

– Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị và năng lực công tác. Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc             □ Tốt           □ Trung bình         □ Kém

 1. Về thực thiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định:

+ Với trách nhiệm là , bản thân luôn ý thức vai trò trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ do Chi bộ phân công cũng như hoàn thành đã được xây dựng từ đầu năm học.

+ Tích cực tham mưu Chi bộ

+ Duy trì chế độ họp

–  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm

+ Hoàn thành chỉ tiêu .

+ Chủ động phối hợp với các bộ phận, tổ chức

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực do mình phụ trách:

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc             □ Tốt           □ Trung bình         □ Kém

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyên, phấn đấu hàng năm.

– Thực hiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu đề ra.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

 1. Hạn chế, khuyết điểm

– Dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động đã xây dựng nhưng chưa triển khai được,

 1. Nguyên nhân

– Tuân thủ chỉ thị, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh.

III. Kết quả khắc phụ những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc             □ Tốt           □ Trung bình         □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng:

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:
 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Hoàn thành nhiệm vụ
 • Không hoàn thành nhiệm vụ
 1. Xếp loại đảng viên:
 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Hoàn thành nhiệm vụ
 • Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………

…………………………………………………………………………………….

, ngày… tháng 12 năm 2021

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

, ngày … tháng 12 năm 2021

T/M CHI BỘ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *