Mẫu kế hoạch – cam kết tu dưỡng, rèn luyện Đảng viên năm 2022

Posted by

      ĐẢNG BỘ ….

 CHI BỘ ….

*

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày ….  tháng 11  năm 2021

KẾ HOẠCH
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NĂM 20
21

Họ và tên:              ….

Đơn vị công tác:  ….

Chức vụ Đảng:      Đảng viên. Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ….

Sinh hoạt tại Chi bộ: ….

Thực hiện Quy định số …., ngày ….của Huyện ủy …. về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ chủ chốt các cấp;

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Chi bộ….về xây dựng kế hoạch tu dương, rèn luyện năm 2021;

Tôi xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của bản thân năm 2021 với các nội dung sau:       (Điều 2 của Quy định số …. của Huyện ủy ….)

  1. Về tư tưởng chính trị

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ lý luận chính trị, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

– Gương mẫu trong thực biện và tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói, viết và làm theo đúng quan điểm của Đảng; không cung cấp, để lộ, làm mắt hoặc tán phát những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước, những việc chưa được phép công bố ra ngoài phạm vì (nội dung, đối tượng) cho phép; không xúi giục, lôi kéo, ép buộc người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tải liệu đưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lỗi của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động người thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước; đặt lợi ích tập thể, Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; không chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái quy định; không chỉ đạo tổ chức thực hiện sai, không đầy đủ hoặc không chỉ đạo, thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, Nhà nước, của cấp trên và cắp mình.

  1. Về đạo đức, lối sống, tác phong

– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định này.

– Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham những, lãng phí; sẵn sàng nhận, chịu trách nhiệm và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham những, lãng phí, tiêu cực.

– Nêu gương đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

– Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

  1. Về tự phê bình và phê bình

– Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình trên tinh thần thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không nê nang, hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích.

– Có tinh thần tự giác cao, tình thương yêu đồng chí; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; phê bình trên tỉnh thần xây dựng, để cùng tiến bộ, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

– Có thái độ cương quyết đấu tranh chống xu nịnh, bè phái, cục bộ; khi phê bình và tự phê bình phái nghiêm túc, tránh xuê xoa, làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ.

  1. Về quan hệ với nhân dân

– Nêu cao ý thức tận tâm phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm trước khó khăn, bức xúc của Nhân dân; đấu tranh với quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi những nhiễu, gây phiền hà Nhân dân. Khi thực thi pháp luật phải báo đảm quyền tự do, dân chủ, đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết, trước hết.

  1. Về trách nhiệm công việc được phân công

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, toàn tâm, toàn ý phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu vả vận dụng có hiệu quả các trí thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác; tạo điều kiện để cấp dưới có cơ hội học tập. nâng cao trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

– Làm tròn nhiệm vụ, chức trách được giao; chủ động, sáng tạo, dảm nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, thể hiện bằng những việc làm cụ thế, thiết thực, tạo lòng tin trong Nhân dân, được Nhân dân tin yêu và ủng hộ.

– Hiểu và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình, công tâm; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc, tránh sa vào chủ nghĩa cá nhân, chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyên, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái, phe cánh và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”. Công khai, minh bạch trong công tác thu chỉ tài chính, quản lý nhà, đất, tài sản, các nguồn vốn của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt việc thâm định, phê duyệt, đấu thầu các dự án; tuyệt đối không lợi dụng chức vụ, quyền hạn đề trục lợi đưới mọi hình thức; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, hoạt động cứu trợ, cứu nạn… Không tham ô hoặc làm thất thoát tiền, vật chất phục vụ các hoạt động trên.

  1. Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị; tránh tình trạng dân chú hình thức, “tập thể” là bình phong để hợp thức hóa ý kiến của lãnh đạo.

– Gương mẫu chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; không ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm khi đối mặt với những vân đề nhạy cảm, tiêu cực; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, eơ quan, đơn vị; thực hiện đúng các nguyên tắc tô chức, sinh hoạt Đảng.

  1. Về đoàn kết nội bộ

– Chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ cấp đưới, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hành vi tiêu cực, sai trái; quan tâm đến đời sống vật chất, tỉnh thân của quần chúng trongcơ quan, đơn vị, địa phương mình; thực sự công tâm với cán bộ dưới quyền trong chỉ đạo, đánh giá thực hiện nhiệm vụ; chủ động hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiễn bộ.

– Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác, cuộc sống, kịp thời chia sẻ, động viên và giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn, thử thách; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp, dám nói vì lẽ phải, sự thật, công bằng; không tranh công, dỗ lỗi, né tránh, đùn đây trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác, gây bức xúc, mâu thuẫn, nghi ky lẫn nhau trong nội bộ địa phương, cơ quan, đơn vị,

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội nơi công tác, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đâu của tổ chức đảng, đặc biệt nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đáng viên, nhất là người đứng đầu; kiên quyết đầu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết trong nội bộ, trong Nhân dân; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tạo mỗi quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân.

– Làm tốt công tác vận động quần chúng, không gây hoài nghi, hoang mang trong Nhân dân; không gây chia rẽ, hận thù giữa các dân tộc, các tôn giáo, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; không kích động bạo lực hoặc chủ trương sử dụng bạo lực đề giải quyết các điểm nóng, xung đột tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Trên đây là kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của bản thân năm 2021, kế hoạch này cũng là căn cứ để đánh giá, xếp loại hàng tháng và căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm 2021. Đề nghị Chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để bản thân tôi hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

         XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                     ĐẢNG VIÊN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *