Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tin học ở Mỹ

Posted by

Theo dự thảo của Bộ giáo dục, thi tốt nghiệp năm 2025 sẽ có môn Tin học. Sau đây là gợi ý đề thi tốt nghiệp môn tin học ở Mỹ cho quý thầy cô và học trò tham khảo:

Câu 1: Trong lập trình, biến là gì?

A) Một khối mã thực hiện một tác vụ cụ thể.

B) Một loại điều khiển trong vòng lặp.

C) Một vùng lưu trữ dùng để chứa dữ liệu.

D) Một hàm thực hiện các phép tính toán.

Câu 2: Thuật ngữ “IDE” trong lập trình viết tắt cho gì?

A) Integrated Developer Environment

B) Intelligent Design Entity

C) Interface Development Engine

D) Independent Development Environment

Câu 3: Ngôn ngữ lập trình nào thường được sử dụng để phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS? A) Java

B) Swift

C) C++

D) Ruby

Câu 4: Để thực hiện một vòng lặp xác định số lần lặp, cấu trúc nào sau đây thường được sử dụng?

A) for i in range(n):

B) while i < n:

C) loop n times:

D) repeat n:

Câu 5: Trong lập trình, hàm nào thường được sử dụng để nhập dữ liệu từ người dùng?

A) input()

B) read()

C) get()

D) scan()

Câu 6: Thuật ngữ “URL” viết tắt cho gì?

A) Universal Reference Locator

B) Uniform Resource Locator

C) United Routing Link

D) User Requested Link

Câu 7: Trong mạng máy tính, giao thức “HTTP” viết tắt cho gì?

A) HyperText Transfer Protocol

B) High-Tech Transfer Process

C) Hosted Text Transmission Protocol

D) Hyper Transfer Technology

Câu 8: Ngôn ngữ lập trình “Python” được tạo ra bởi ai?

A) Steve Jobs

B) Linus Torvalds

C) Guido van Rossum

D) Mark Zuckerberg

Câu 9: Trong lập trình, khái niệm “hàm” được sử dụng để làm gì?

A) Hiển thị dữ liệu trên màn hình.

B) Thực hiện các phép tính toán.

C) Lưu trữ các biến quan trọng.

D) Tích hợp ứng dụng vào mạng.

Câu 10: Ngôn ngữ lập trình “JavaScript” thường được sử dụng cho mục đích gì?

A) Phân tích dữ liệu số liệu lớn.

B) Phát triển ứng dụng di động.

C) Xây dựng trang web tương tác.

D) Lập trình ứng dụng máy tính.

Câu 11: Để tạo một đoạn văn bản in đậm trong HTML, chúng ta sử dụng thẻ nào?

A) <bold>

B) <strong>

C) <b>

D) <em>

Câu 12: Trong lập trình, “SQL” viết tắt cho gì?

A) Simple Query Language

B) Structured Question List

C) Structured Query Language

D) Standard Query List

Câu 13: Trong lập trình, để tạo một biểu đồ đường sử dụng Python, thư viện nào thường được sử dụng?

A) matplotlib

B) numpy

C) pandas

D) plotly

Câu 14: Khái niệm “RAM” trong máy tính viết tắt cho gì?

A) Random Access Memory

B) Read-Only Memory

C) Realtime Action Management

D) Regular Application Memory

Câu 15: Trong lập trình, để tạo một biến số nguyên trong Python, chúng ta sử dụng từ khóa nào?

A) str

B) int

C) integer

D) float

Câu 16: Trong mạng máy tính, IP viết tắt cho gì?

A) Internet Provider

B) Internet Port

C) Internet Protocol

D) Internet Page

Câu 17: Trong lập trình, đối với biến làm tròn đến số nguyên gần nhất, hàm nào sau đây thường được sử dụng?

A) round()

B) ceil()

C) floor()

D) int()

Câu 18: Loại lỗi “Syntax Error” trong lập trình thường xuất hiện khi gì?

A) Lỗi trong việc nhập liệu từ người dùng.

B) Lỗi trong việc sử dụng thư viện.

C) Lỗi trong cú pháp của chương trình.

D) Lỗi trong phân tích dữ liệu.

Câu 19: Trong mạng máy tính, giao thức “FTP” viết tắt cho gì?

A) File Transfer Protocol

B) Fast Text Processing

C) Frontend Testing Protocol

D) Full-Time Protocol

Câu 20: Trong lập trình, khái niệm “biểu đồ tròn” được sử dụng để biểu diễn gì?

A) Tương tác giữa các yếu tố trong hệ thống.

B) Mối quan hệ giữa các dữ liệu số.

C) Sự phân chia tỷ lệ của các thành phần.

D) Chuỗi thời gian của các sự kiện.

Câu 21: Thuật ngữ “URL” viết tắt cho gì?

A) Universal Resource Locator

B) Uniform Routing Link

C) United Resource Locator

D) User Requested Link

Câu 22: Trong lập trình, thuật ngữ “bug” ám chỉ điều gì?

A) Một vật nhỏ trong máy tính gây cản trở hoạt động.

B) Lỗi trong cấu trúc dữ liệu.

C) Lỗi trong chương trình.

D) Sự tương tác giữa người và máy tính.

Câu 23: Loại lỗi “Runtime Error” trong lập trình thường xuất hiện khi gì?

A) Lỗi trong việc nhập liệu từ người dùng.

B) Lỗi trong việc sử dụng thư viện.

C) Lỗi trong cú pháp của chương trình.

D) Lỗi trong thời gian chạy chương trình.

Câu 24: Trong lập trình, thuật ngữ “API” viết tắt cho gì?

A) Application Programming Interface

B) Advanced Program Input

C) Algorithmic Program Implementation

D) Automatic Program Interface

Câu 25: Trong lập trình, khái niệm “biến toàn cục” là gì?

A) Biến được khai báo trong một hàm cụ thể.

B) Biến có thể truy cập từ mọi phần của chương trình.

C) Biến chỉ có thể sử dụng trong cùng một class.

D) Biến không thể thay đổi giá trị.

Câu 26: Ngôn ngữ lập trình nào thường được sử dụng để phát triển ứng dụng trên các thiết bị Apple (MacOS, iOS)?

A) C++

B) Java

C) Swift

D) Python

Câu 27: Trong lập trình, khái niệm “loop” liên quan đến việc gì?

A) Sắp xếp dữ liệu.

B) Quản lý tập tin và thư mục.

C) Lặp lại một khối mã nhiều lần.

D) Tìm kiếm thông tin trong dữ liệu.

Câu 28: Trong lập trình, để xác định một phần tử trong mảng bằng chỉ số, chúng ta sử dụng gì?

A) Tên của phần tử.

B) Chỉ số của phần tử.

C) Tên của mảng.

D) Chỉ số của mảng.

Câu 29: Trong lập trình, khái niệm “biến cục bộ” ám chỉ gì?

A) Biến được khai báo trong một hàm cụ thể.

B) Biến có thể truy cập từ mọi phần của chương trình.

C) Biến chỉ có thể sử dụng trong cùng một class.

D) Biến không thể thay đổi giá trị.

Câu 30: Trong lập trình, để kiểm tra xem một biến có thuộc kiểu dữ liệu cụ thể hay không, chúng ta thường sử dụng hàm nào?

A) check_type()

B) is_type()

C) type()

D) typeof()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *