Python Ứng Dụng

Hệ thống các bài viết ứng dụng của Python trong các công việc như điều khiển, tương tác và tự động hoá các thao tác trên máy tính.