[Buổi 4] Câu lệnh rẽ nhánh If và các bài tập vận dụng trong Python

Posted by

Để xử lý các tình huống rẽ nhánh, ngôn ngữ Python có câu lệnh If để xử lý với cú pháp như sau: trong đó biểu thức logic là biểu thức chỉ trả về giá trị đúng (True) hoặc sai (False) với các phép toán so sánh như: < (nhỏ hơn), > (lớn hơn), <= (nhỏ hơn hoặc bằng), >= (lớn hơn hoặc bằng), == (bằng), != (khác) và các phép toán logic như: and (và), or (hoặc), not (phủ định).

Cú pháp thực hiện

rẽ nhánh if python

Khi thực hiện lệnh, Python sẽ kiểm tra nếu <biểu thức logic> trả về kết quả đúng thì thực hiện <khối lệnh 1>, ngược lại nếu sai thì thực hiện <khối lệnh 2>. Chú ý: khối lệnh có thể gồm nhiều lệnh thẳng hàng nhau và đặt sau dấu “:” (nhớ viết lùi vào so với từ khoá if và else).

Một số bài tập vận dụng câu lệnh rẽ nhánh if trong python

Bài 1: Lập trình nhập vào số nguyên n. Kiểm tra xem n là số chẵn hay số lẻ và in ra màn hình kết quả

kiểm tra số chẵn lẻ python

Bài 2: Lập trình nhập vào số m3 nước tiêu thụ của gia đình trong 1 tháng. Tính số tiền nước gia đình phải thanh toán biết rằng: 10 m3 đầu tính giá 6.8k/m3, trên 10m3 tính giá 8.4k/m3

tính tiền nước python

Bài 3: Lập trình nhập vào a, b. Giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0

giải phương trình bậc nhất python

Bài 4: Lập trình nhập vào số năm n và cho biết năm n có phải là năm nhuận hay không. Biết rằng năm n là năm nhuận có đặc điểm:

+ n chia hết cho 4 (đồng thời không chia hết cho 100)

+ n chia hết cho 400

tại sao có năm nhuận
năm nhuận là gì

Ví dụ:

2020 có 366 ngày (năm nhuận)

2021 có 365 ngày

1900 có 365 ngày

2000 có 366 ngày (năm nhuận)

câu lệnh if trong python bài năm nhuận

Bài 5: Lập trình nhập vào họ tên và điểm trung bình học kì I của học sinh. In ra thông báo xếp loại học lực của học sinh đó theo các mức: giỏi (tbm>8.0), khá (tbm>6.5), trung bình (tbm>5.0), yếu (tbm>3.5) và kém (tbm<3.5)

Bài 6: Lập trình nhập vào 3 số nguyên. Tìm và in ra màn hình số lớn nhất trong 3 số.

câu lệnh if trong python

Bài 7: Lập trình nhập vào a, b, c. Giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *