[Buổi 8] Hàm và thư viện trong Python

Posted by

Hàm tự định nghĩa

Cú pháp

Cách sử dụng

Ví dụ minh hoạ

def max(a,b,c):
  if a>b:
    m = a
  else:
    m = b
  if m < c:
    m = c
  return m
x = int (input("Mời nhập số thứ nhất:"))
y = int (input("Mời nhập số thứ hai:"))
z = int (input("Mời nhập số thứ ba:"))
print("Số lớn nhất trong 3 số vừa nhập là: ", max(x,y,z))

Hàm lấy từ thư viện

Một thư viện – Libraries, hay thường gọi là Modules trong Python có nghĩa là một dạng như thư viện mà chúng ta thường biết, chúng đều chứa những “cuốn sách” mang giá trị thông tin, tuy nhiên trong Python, thay vì sách, các bạn sẽ truy cập xuất các Mô-đun đó và áp dụng chúng trong quá trình viết mã của mình, thay vào đó chúng ta làm những công việc đơn giản nhưng thời gian đơn giản, có thể hiểu đơn giản là công dụng của chúng giống như một hàm xử lý được tích hợp vào một thư viện .

Thư viện tích hợp sẵn

Thư viện math

import math
a = int(input("Mời nhập a:"))
b = int(input("Mời nhập b:"))
print("Ước chung lớn nhất là: ",math.gcd(a,b))
print("Căn bậc hai của a là", math.sqrt(a))

Thư viện sys

Thư viện tkinter

import tkinter
window = tkinter.Tk()
window.title("Chương trình Test")
window.geometry("350x200")
def calculate():
  num1 = int(entry1.get())
  num2 = int(entry2.get())
  avg = (num1 + num2) / 2
  label4.config(text="Trung bình: " + str(avg))
label1 = tkinter.Label(window, text="Chương trình Test", font=("Arial", 16))
label1.pack()
frame = tkinter.Frame(window)
frame.pack()
label2 = tkinter.Label(frame, text="Số nguyên 1:")
label2.grid(row=0, column=0)
entry1 = tkinter.Entry(frame)
entry1.grid(row=0, column=1)
label3 = tkinter.Label(frame, text="Số nguyên 2:")
label3.grid(row=1, column=0)
entry2 = tkinter.Entry(frame)
entry2.grid(row=1, column=1)
button = tkinter.Button(frame, text="Tính", command=calculate)
button.grid(row=2, column=0, columnspan=2)
label4 = tkinter.Label(window)
label4.pack()
#Lặp vô tận để hiển thị cửa sổ
window.mainloop()

Thư viện ngoài

Thư viện xlwings

import xlwings
wb = xlwings.Book() 
sht = wb.sheets("Sheet1") 
sht.range("A1").value = "Xin chào" 
sht.range("A2").value = "2023"

Thư viện requests

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *