[Buổi 6] Câu lệnh lặp while và bài tập vận dụng trong Python

Posted by

Trong ngôn ngữ lập trình Python, lệnh lặp while là một trong những câu lệnh điều khiển lặp cơ bản nhất. Lệnh while được sử dụng để lặp lại một khối mã cho đến khi một điều kiện xác định không còn đúng nữa.

Cú pháp của câu lệnh while trong Python như sau:

while điều_kiện:
# Khối lệnh cần được lặp lại

Trong đó, điều_kiện là một biểu thức hoặc biến có kiểu dữ liệu Boolean.

Nếu điều_kiện đúng, thì khối mã trong while sẽ được thực thi. Nếu điều_kiện sai, thì khối mã sẽ không được thực thi và lệnh while sẽ kết thúc.

Ví dụ về sử dụng câu lệnh while trong Python:

Ví dụ 1: Cho dãy 1, 4, 7, 10, … tìm số lớn nhất trong dãy trên mà nhỏ hơn 100

i = 1
while i<100:
   i = i + 3
print("số lớn nhất trong dãy nhỏ hơn 100 là: ", i - 3)

Ví dụ 2: Lập trình yêu cầu người dùng nhập Mã xác minh đến khi chính xác thì mới hiện dòng thông báo “chào mừng đến với chương trình!”

code = "123abc" #đây là mã xác minh cần nhập cho chính xác
mxm = "" #đây là biến để lưu mã xác minh do người dùng nhập
while mxm != code:
   mxm = str(input("Mời nhập mã xác minh để chạy chương trình: "))
print("chào mừng bạn đến với chương trình!")

Ví dụ 3: Lập trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tìm Ước chung lớn nhất của a và b.

a = int(input("mời nhập a: "))
b = int(input("mời nhập b: "))
while a!=b :
   if a>b :
    a = a - b
   else:
    b = b - a
print("Ước chung lớn nhất của ",a," và ",b," là: ",a)

Ví dụ 4: Lập trình chạy lại chương trình tính tổng 2 số nguyên a, b nếu nhập vào phím ‘y’, thoát nếu nhấn phím bất kỳ (khác ‘y’)

xn = "y" #biến xn để người dùng nhập xác nhận có chạy lại hay không
while xn == "y":
  a = int(input("nhập a: ")
  b = int(input("nhập b:")
  print("tổng là", a+b)
  xn = str(input("Bạn nhấn 'y' nếu muốn chạy lại chương trình, phím bất kỳ để thoát"))
print("Chào tạm biệt!")

Lưu ý khi sử dụng lệnh lặp while trong Python

Khi sử dụng lệnh lặp while trong Python, bạn cần lưu ý một số điểm sau đây: Điều kiện phải có thể đạt tới giá trị False để lệnh lặp dừng lại, nếu không, chương trình sẽ lặp vô hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *