[Buổi 5] Câu lệnh lặp for và bài tập vận dụng trong Python

Posted by

Trong lập trình để mô tả các câu lệnh lặp đi lặp lại với số lần xác định trước ta sử dụng câu lệnh lặp for để mô tả ngắn gọn. Sau đây là hướng dẫn câu lệnh lặp for và bài tập vận dụng trong Python

Minh hoạ trong cuộc sống

Chẳng hạn, trong cuộc sống ta thường gặp các hành động lặp đi lặp lại nên thường được diễn đạt theo dạng ngắn gọn như sau:

Cú pháp

Cấu trúc lặp với số lần xác định trước được sử dụng trong lập trình Python:

for <biến lặp> in range(star,stop):

<khối lệnh lặp>

cú pháp câu lệnh lặp for với số lần xác định trước

Ý nghĩa:

– <biến đếm> nhận lần lượt các giá trị từ <start> đến <stop-1>, ở mỗi giá trị <khối lệnh lặp> sẽ được thực hiện 1 lần.

– Số lần lặp lại tùy thuộc vào <giá trị đầu> và <giá trị cuối>

Một số bài tập vận dụng câu lệnh lặp for trong python

Ví dụ 1: Để viết ra 6 dòng tương ứng 6 ngày đi học trong tuần ta không viết 6 dòng print…. mà chỉ cần viết:

for i in range(2,8):
  print("Thứ ",i," tôi đi học")

Ví dụ 2: Liệt kê các số chẵn từ 5 đến 20

for i in range(5,21):
 if i%2 == 0:
   print(i,"là số chẵn")

Ví dụ 3: Lập trình nhập số nguyên dương n. Liệt kê các ước của n

n = int (input("Mời nhập số nguyên dương n: ")
for i in range(1,n+1):
  if n%i == 0:
    print(i,"là ước của",n)

Ví dụ 4: Lập trình nhập vào số nguyên N. Tính tổng:

S=1+2+3+…+N

Ý tưởng:

Cho biến đếm i nhận lần lượt các giá trị từ 1 đến N: ở mỗi giá trị nhận được ta cộng vào tổng S

S:=0

i:=1 ta cộng S:=S+i —-> S:=0+1

i:=2 ta cộng S:=S+i —-> S:=0+1+2

i:=3 ta cộng S:=S+i —-> S:=0+1+2+3

.

.

.

i:=N ta cộng S:=S+i

Chương trình đề xuất:

n = int(input("Mời nhập số nguyên n: "))
S = 0
for i in range(1,n+1):
  S = S + i
print("Tổng S = ", S)

Ví dụ 5: Lập trình nhập vào số nguyên N. Liệt kê các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến N

Vd: nhập vào N=10

In ra màn hình:

Cac so chia het cho 3 la 3, 6, 9

n = int(input("Mời nhập số nguyên n: "))
for i in range(1,n+1):
  if i%3 == 0:
   print(i,end=" ")

Ví dụ 6: Lập trình nhập vào số nguyên N. Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N: S= 2+4+6+…

n = int(input("Mời nhập số nguyên n: "))
S = 0
for i in range(1,n+1):
  if i %2 == 0:
   S = S + i
print("Tổng S = ", S)

Ví dụ 7: Lập trình nhập vào số nguyên N. Kiểm tra xem N có phải là số nguyên tố?

Ví dụ 8: Lập trình xếp cặp đấu cho giải bóng đá gồm 5 đội theo thể thức vòng tròn

A1 vs A2

A1 vs A3

A1 vs A4

A1 vs A5

A2 vs A3

tính ra tổng số trận có đúng ko?

Chương trình gợi ý 1:

for i in range (1,5):
  for j in range (i+1, 6):
    print("Lớp 10A",i," vs Lớp 10A",j)

Hoặc chương trình gợi ý 2:

Ví dụ 9: Giải bài toán cổ: “Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn”. Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?”

Ví dụ 10: Trong trụ ATM có các tờ tiền mệnh giá 10k, 20k, 50k. Lập trình với số tiền N nhập vào từ bàn phím, in ra các phương án trả tiền.

Ví dụ 11: Giải phương trình bậc nhất 2 ẩn: 5x + 2y = 25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *