[Buổi 3] Tự học Python Tin 10 – câu lệnh nhập xuất đơn giản

Posted by

Để nhập dữ liệu từ bàn phím để giải quyết các bài toán trong Python ta dùng câu lệnh input(), ngược lại để xuất dữ liệu ra màn hình để đọc kết quả bài toán ta dùng câu lệnh print(). Cách sử dụng cụ thể của câu lệnh nhập xuất trong Python như sau:

1.Nhập dữ liệu trong python (từ bàn phím)

<biến> = <kiểu dl>(input(<câu hướng dẫn…>))

->Giá trị nhập từ bàn phím được lưu vào biến bên trái dấu bằng sau khi kết thúc bằng phím Enter

Vd:

dt = float(input(“mời nhập điểm môn toán: “))

2. Xuất dữ liệu trong python (ra màn hình)

Print(<thông báo>, <biến>, <biểu thức>….)

->Có thể in ra màn hình dòng thông báo, giá trị biến đang lưu hoặc giá trị của một biểu thức. Giữa các thành phần cách nhau bởi dấu phẩy “,”

Vd: print(“tổng của”, a, “và”, b, “là:”, a+b)

Giả sử a = 3, b = 5 thì dòng lệnh trên sẽ in ra dòng chữ: tổng của 3 và 5 là 8

Một số bài tập vận dụng câu lệnh nhập xuất trong python

Bài tập 1: Lập trình nhập vào họ tên. In ra dòng thông báo “Xin chào….<họ tên>!”

Gợi ý: SGK trang 97

Bài tập 2: Lập trình nhập vào số phút. Đổi ra số giờ – số phút và in kết quả ra màn hình

Vd: nhập vào: 125 phút à in ra: 2 giờ 5 phút

Bài tập 3: Lập trình nhập vào độ cao h của vật. Thả vật rơi tự do, tính vận tốc của vật khi chạm đất. Gợi ý: v = sqrt(20*h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *