Câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc lặp for và while trong Python

Posted by

Câu 1: Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(1,4):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là

A. 24

B. 11

C. 6.

D. Kết quả khác

Câu 2: Cho
đoạn lệnh sau:

for i in range(1,5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là

A. 1,3,5

B. 1,2,3,4

C. 1,2,3,4,5

D. Kết quả khác

Câu 3: Đoạn
chương trình sau giải bài toán nào?

t = 0

for i in range(1, 101):

if(i % 3 == 0 and i % 5 == 0):

t = t + i

print(t)

A. Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến 100.

B. Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến 101.

C. Tính tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến 101.

D. Tính tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến 100.

Câu 4: Trong câu lệnh lặp:

j = 0

for j in range(1,10):

print(“A”)

Khi kết thúc câu lệnh trên lệnh có bao nhiêu chữ “A” xuất hiện?

A. 10 lần.

B. 11 lần.

C. 9 lần.

D. Kết quả khác

Câu 5: Cho
biết kết quả khi chạy đoạn chương trình sau:

s = 0

for i in range(1,3):

s = s+2*i

print(s)

A. 4

B. 10.

C. 8.

D. 6.

Câu 6: Biến chạy trong vòng lặp for i in range(<start>,<stop>
tăng lên mấy đơn vị sau mỗi lần lặp?

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. Tất cả đều sai.

Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:

S=0

for i in range(1,6):

S= S * i

Sau khi thực hiện xong, kết quả S bằng

A. 15.

B. 0.

C. Kết quả khác.

D. 120.

Câu 8: Câu lệnh sau giải bài toán nào:

while M != N:

if M > N:

M = M – N

else:

N = N – M

A. Tìm UCLN của M và N.

B. Tìm BCNN của M và N.

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N.

D. Tìm hiệu lớn nhất của M và N.

Câu 9: Kết quả của chương trình sau là gì?

x = 8

y = 2

while y < x:

x = x – 2

print(x, end = ” “)

A. 8, 6, 4, 2.

B. 8, 6, 4.

C. 6, 4, 2.

D. 8, 6, 4, 2, 0.

Câu 10: Hãy đưa ra kết quả trong đoạn lệnh sau:

x = 1

while (x <= 5):

print(“python”)

x = x + 1

A. 5 từ python.

B. 4 từ python.

C. 3 từ python.

Câu 11: Cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới
đây:

a = 10

while a < 11:

print(a)

A. Trên màn hình xuất hiện một số 10.

B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ a.

C. Trên màn hình xuất hiện một số 11.

D. Chương trình bị lặp vô tận.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *