,

MODULE CẢM BIẾN KIM LOẠI (KY-036)

Posted by

Phát ra tín hiệu nếu chốt kim loại của Cảm biến bị chạm. Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của cảm biến bằng bộ điều khiển.


Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


int touchPin = A0;

int sensorValue = 0;

void setup ()

{

Serial.begin (9600);

}

void loop ()

{

sensorValue = analogRead (touchPin);

Serial.println (sensorValue, DEC);

delay (1000);

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *