,

MOUDLE CẢM BIẾN TIẾNG GÕ (KY-031)

Posted by

Mô-đun cảm biến tiếng gõ KY-031. Cảm biến rung sẽ gửi tín hiệu khi phát hiện tiếng gõ / gõ.

Tương thích với Arduino, ESP8266, ESP32, Teensy, Raspberry Pi và các nền tảng phổ biến khác.


Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


int Led = 13; // LED on Arduino board

int Shock = 3; // sensor signal

int val; // numeric variable to store sensor status

void setup()

{

pinMode(Led, OUTPUT); // define LED as output interface

pinMode(Shock, INPUT); // define input for sensor signal

}

void loop()

{

val = digitalRead(Shock); // read and assign the value of digital interface 3 to val

if(val == HIGH) // when sensor detects a signal, the LED flashes

{

digitalWrite(Led, LOW);

}

else

{

digitalWrite(Led, HIGH);

}

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *