,

MODULE CẢM BIẾN TỪ TRƯỜNG ( KY-025)

Posted by

Mô-đun công tắc cây lau KY-025 cho Arduino là một công tắc điện nhỏ hoạt động bằng từ trường ứng dụng, thường được sử dụng làm cảm biến tiệm cận.

Mô-đun có cả đầu ra kỹ thuật số và tương tự. Tông đơ được sử dụng để hiệu chỉnh độ nhạy của cảm biến


Sơ Đồ Kết Nối


COCe Chạy Chương Trình


int led = 13; // define the LED pin

int digitalPin = 3; // KY-025 digital interface

int analogPin = A0; // KY-025 analog interface

int digitalVal; // digital readings

int analogVal; //analog readings

void setup()

{

pinMode(led, OUTPUT);

pinMode(digitalPin, INPUT);

//pinMode(analogPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

// Read the digital interface

digitalVal = digitalRead(digitalPin);

if(digitalVal == HIGH) // if magnetic field is detected

{

digitalWrite(led, HIGH); // turn ON Arduino’s LED

}

else

{

digitalWrite(led, LOW); // turn OFF Arduino’s LED

}

// Read the analog interface

analogVal = analogRead(analogPin);

Serial.println(analogVal); // print analog value to serial

delay(100);

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *